WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIE DO NARKOMANII

Narkomanią można się zajmować z punktu widzenia psychologii, moż­na ją rozpatrywać pod kątem różnych przejawów obyczajowości kulturo­wej, można ją wreszcie spostrzegać jako zjawisko społeczne. Tego typu spojrzenia przeplatały się w historii narkomanii, uwydatniając raz bardziej chorobę, innym razem znaczenie obyczajowe czy charakter dewiacji. Każde podejście ma swoje odniesienia do preferowanego systemu warto­ści, który podlega zanegowaniu przez zażywanie narkotyków. Na przy­kład narkomania rozumiana jako choroba podważa wartość, którą stanowi zdrowie, uznawana za obyczaj – burzy sferę moralności, traktowana zaś jako dewiacja – zakłóca ład społeczny. Współczesne podejście do narkomanii powinno reprezentować spojrze­nie całościowe (holistyczne) i uwzględniać relacje zachodzące między róż­nymi płaszczyznami. Z takiego ujęcia powinny wynikać spójne wnioski po­znawcze i praktyczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©