PROPONOWANA INTERPRETACJA

Natomiast proponowana tutaj interpretacja al­ternatywna sięga do podstawowej cechy ludzkiego myślenia, a nawet szerzej: ludzkich procesów po­znawczych. Tą cechą jest tendencja do organizo­wania otaczającego nas świata w spójne modele, do doszukiwania się znaczeń w najbardziej różno­rodnych układach zjawisk i do czerpania satysfak­cji z osiągnięcia tego celu; i przeciwnie, środowi­sko czy też zdarzenia nie zdradzające żadnego sensu wywołują uczucie zagrożenia i niepokoju. Nie brak na to licznych dowodów; krótko tylko po­damy parę przykładów z różnych dziedzin zacho­wania.Na poziomie najbardziej elementarnym, jeżeli ludziom pokazuje się dowolne dwie serie znaków, to w swoich odpowiedziach — jak wykazano — bę­dą oni skłonni postulować istnienie jakiejś struk­tury tam, gdzie jej w rzeczywistości nie ma.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©