PRAWIDŁOWA REAKCJA

Po każdej prawidłowej reakcji — daj­my na to, po pociągnięciu za dzwonek — odzywa się parę taktów muzyki z pozytywki albo zapalają się migocące światełka. Później dziwonek musi zo­stać w tym celu pociągnięty dwa razy, jeszcze póź­niej trzy lub pięć, lub dziesięć razy. I tak stopnio­wo można wyuczyć dziecko fantastycznie wytrwa­łego zachowania bez doprowadzania go do frustra­cji lub wściekłości.” Ale co to wszystko ma wspólnego z przesądami? Skinner dotyka tego problemu najpierw w związ­ku z odruchami warunkowymi Pawknwa, gdy wska­zuje ich znaczenie rozwojowe — w tym sensie, że uczestniczą one w procesie dostosowywania się organizmu do zmian środowiska. Funkcja ta jest pożyteczna, o ile te same zespoły bodźców powta­rzają się regularnie w sytuacjach dla dobra jedno­stki istotnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone ©