Kategoria: Narkomania

ZINTEGROWANE DZIAŁANIE

W procesie wychowania zarówno w rodzinie, jak i w szkole musi się zadomowić świadomość zdrowotna. W konstytucji Światowej Organiza­cji Zdrowia czytamy:, Jednym z podstawowych praw każdej istoty ludz­kiej jest najwyższy możliwy do uzyskania standard zdrowia i, aby tak się stało, potwierdzamy wartość i godność każdej osoby oraz równe prawa, jednostkowe obowiązki i wspólną odpowiedzialność wszystkich za zdro­wieZintegrowane działania muszą być adresowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do rodziców oraz nauczycieli. Profilaktyka, jako oferta wzbogacająca wychowanie oraz edukację dzieci i młodzieży, wymaga podjęcia działań ukierunkowanych nie tylko na zapobieganie szkodom, ale przede wszystkim na promowanie zdrowia rozumianego całościowo (holistycznie), które konstytuują wymiary: fizyczny, psychiczny, społecz­ny, duchowy i publiczny.

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !

ZDROWIE

Zdrowie stanowi wartość nieodzowną do pozy­skiwania innych wartości i – oprócz wiedzy – wymaga przyswojenia sobie odpowiednich umiejętności sprzyjających zdrowiu. Rodzice, nauczyciele i wychowawcy, jako pierwsi stykają się z pro­blemem narkomanii u dzieci i młodzieży. Jeżeli ich pomoc ma być sku­teczna, to oprócz podstawowej wiedzy na temat działania różnych środ­ków psychoaktywnych muszą prezentować odpowiednie podejście do dziecka czy ucznia. Dorośli inaczej niż dzieci i młodzież spostrzegają i oceniają problem narkomanii, a brak zrozumienia może stanowić zasad­niczą przeszkodę w niesieniu skutecznej pomocy zagrożonemu czy już uzależnionemu od narkotyków dziecku.

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !

POSZUKIWANIE ZAMIENNUKÓW

Znikoma dostępność na rynku środków halucynogennych spowodowa­ła poszukiwanie zamienników i eksperymentowanie z różnymi substan­cjami, nierzadko bardzo toksycznymi, takimi jak trójchloroetylen („tri”) służący do usuwania plam i dostępny wówczas w każdej drogerii i kiosku. Wdychanie oparów „tri” doprowadza do uzyskania stanu euforii, czasem halucynacji wzrokowych i słuchowych, najczęściej zaś do ciężkich zatruć, a również zgonów. Środek ten wycofano ze sprzedaży, a gdy stał się on niedostępny – zainteresowanie wzbudziła fenmetrazyna, substancja o działaniu silnie pobudzającym, i parkopan, wykorzystywany w leczeniu choroby Parkinsona, oraz inne substancje o właściwościach odurzających i nasennych.

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !

ZJAWISKO POLITOKSYMANII

Z badań wynika, że do najczęściej stosowanych środków w latach siedem­dziesiątych XX w. należały: fenmetrazyna, morfina, dolargan, glimid, psychedryna i haszysz.  Zaczęto również wykorzystywać różne detergen­ty (proszki do prania, pasty do butów), rozpuszczalniki benzynowe, naftę i eter. Sporządzano „koktajle” składające się z różnych, przypadkowo do­branych lekarstw. Dominujący model konsumpcji środków odurzających charakteryzował się zjawiskiem politoksykomanii, tj. równoczesnym za­żywaniem środków o odmiennych efektach działania czy różnym składzie chemicznym. Zażywanie polegało na wąchaniu czy „ćpaniu” rozmaitych tabletek i „prochów”, wdychaniu różnych rozpuszczalników, rzadziej natomiast na paleniu haszyszu i marihuany. Toksykomania w tamtym okre­sie nie prowadziła zbyt szybko do uzależnienia, lecz była niebezpieczna ze względu na dużą toksyczność niektórych środków i duże ryzyko przedawkowania kończącego się śmiercią.

 

Witaj na moim serwisie ! Poświęconym urbanistyce, mam nadzieję, że znajdziesz tutaj wiele ciekawych i interesujących Ciebie informacji. Zapraszam do czytania !