Dopóki nie uprzytomnimy so­bie zajścia układów przypadkowych, jest tak, jakby ich w ogóle nie było: niejeden z nas stracił za­pewne satysfakcję z potencjalnych koincydencji, które uszły jego uwagi. I rzeczywiście, w czasie kiedy dyskutowałem te problemy z moimi kole­gami, każdy z nas — rzecz charakterystyczna — zaczął się natykać ze zwiększoną częstotliwością na godne uwagi koincydencje; pozwalam sobie sądzić, że przyczyną tego nie była jakaś nagła zmiana w naturze fizycznego świata, lecz nasze zwiększo­ne uwrażliwienie na układy podobieństw, które kiedy indziej bylibyśmy zignorowali.Jeśli to przyjąć, to historia ze skarabeuszem uka­zuje się nam w zupełnie innym świetle. Przypad­kowa obecność chrząszcza sprawiła, że Jung mógł spekulować na zdarzeniu losowym, wiążąc je z pro­blemem swojej pacjentki; stało się to możliwe rzeczywiście dzięki ciekawej koincydencji, która jednak nie zawierała w sobie nic cudownego; do­piero sam Jung uznał przeżycie za wyjątkowe.

Ta uniwersalna ludzka dyspozycja ma implika­cje szersze, ale — wracając na chwilę do Junga i synchroniczności — chciałbym zwrócić uwagę, że jednym z jej ubocznych przejawów jest zaintere­sowanie i łagodne podniecenie, jakie wywołują w nas nawet najbardziej banalne koincydencje, ta­kie jak identyczność numerów na bilecie autobuso­wym i bilecie do teatru. Jesteśmy gotowi uznać to za charakterystyczny układ, a jeśli jeszcze zdarzy się, że numer ten będzie tożsamy z rokiem naszego urodzenia, to jego znaczenie zostanie spotęgowane. Zasługuje na uwagę fakt, że Jung przeciwstawiał „znaczącym koincydencjom” wyrażenie „układy przypadkowe”; bo termin „pozbawione znaczenia koincydencje” brzmi fałszywie i wydaje się we­wnętrznie sprzeczny.

W stres- sowych sytuacjach życiowych badano reakcje pa­cjentów i ich rodzin na niespodziewany atak po­ważnej choroby. Zaobserwowano silną tendencję do irracjonalnych często wierzeń na temat źródła, z którego choroba wzięła początek. W konkluzji swych badań autorzy stwierdzili, że wierzenia ta­kie służą ważnemu celowi: „Nieodzowne dla nor­malnego funkcjonowania poczucie panowania nad sytuacją wymaga wykrycia sensu w bezładnym skądinąd i chaotycznym stanie rzeczy.”  Łatwo przyszłoby mnożyć przykłady, albowiem wiele studiów psychologicznych dostarcza — wprost lub pośrednio — dowodów działania tej zasady, którą sir Frederic Bartlett zrekapitulował w swym słynnym powiedzeniu: „… każdą ludz­ką reakcję poznawczą — spostrzeganie, wyobraża­nie, pamiętanie, myślenie i rozumowanie — można trafnie określić jako poszukiwanie znacze­nia.”

Pe­wien film pokazuje następującą krótką sekwencję: krąg świetlny A zbliża się do drugiego nierucho­mego kręgu B i zatrzymuje się w chwili ich ze­tknięcia się; wtedy B zaczyna poruszać się dalej w tym samym kierunku. Poproszeni o zrelacjono­wanie tego, co zobaczyli, ludzie odpowiadają: „A popchnęło B.”  Za inny przykład służyć mogą takie techniki oceny osobowości, jak test kleksów atramentowych o dowolnym kształcie, w których ludzie odczytują bliskie sobie znaczenia. W jednym z najnowszych eksperymentów pokazano widzom dwa filmy. Jeden przedstawiał przejmującą dresz­czem operację oka, drugi zaś — rozmyślnie zmon­towany zestaw bezsensownych sekwencji, takich jak dziecinny okręcik wojenny z lotu ptaka, spu­szczenie wody w ubikacji albo gra w szachy bute­leczkami po kosmetykach. Chociaż nie to było ce­lem zadania, w interesującym nas kontekście jest istotne, iż widzowie uznali oba filmy za jednakowo budzące lęk i niepokój — w odróżnieniu od jakie­goś zwyczajnego filmu podróżniczego.

Natomiast proponowana tutaj interpretacja al­ternatywna sięga do podstawowej cechy ludzkiego myślenia, a nawet szerzej: ludzkich procesów po­znawczych. Tą cechą jest tendencja do organizo­wania otaczającego nas świata w spójne modele, do doszukiwania się znaczeń w najbardziej różno­rodnych układach zjawisk i do czerpania satysfak­cji z osiągnięcia tego celu; i przeciwnie, środowi­sko czy też zdarzenia nie zdradzające żadnego sensu wywołują uczucie zagrożenia i niepokoju. Nie brak na to licznych dowodów; krótko tylko po­damy parę przykładów z różnych dziedzin zacho­wania.Na poziomie najbardziej elementarnym, jeżeli ludziom pokazuje się dowolne dwie serie znaków, to w swoich odpowiedziach — jak wykazano — bę­dą oni skłonni postulować istnienie jakiejś struk­tury tam, gdzie jej w rzeczywistości nie ma.

Między własną interpretacją Junga a przedsta­wioną powyżej interpretacją alternatywną zacho­dzi pewne powierzchowne podobieństwo, obie bo­wiem odwołują się do procesów psychicznych; dla­tego też trzeba tu wydobyć główną dzielącą je różnicę. Jung mówił, że „treść postrzegana przez obserwatora może być w tym samym czasie przed­stawiona przez inne, zewnętrzne zdarzenie, bez żad­nego związku przyczynowego”. W znanym nam już przykładzie sen pacjentki byłby treścią, a jedno­czesne zjawienie się chrząszcza — zdarzeniem ze­wnętrznym. Gdy przedstawia się sytuację w taki sposób, powstaje pytanie, jak może dojść do takiej zgodności przy braku jakiejkolwiek bezpośredniej więzi przyczynowej; Jung odpowiada na to, że uak­tywnienie się archetypu w emocjonalnie obciążonej sytuacji wywołało, synchronistycznie, zdarzenie zewnętrzne.