PRZYPADKOWE UKŁADY

Dopóki nie uprzytomnimy so­bie zajścia układów przypadkowych, jest tak, jakby ich w ogóle nie było: niejeden z nas stracił za­pewne satysfakcję z potencjalnych koincydencji, które uszły jego uwagi. I rzeczywiście, w czasie kiedy dyskutowałem te problemy z moimi kole­gami, każdy z nas — rzecz charakterystyczna — zaczął się natykać ze zwiększoną częstotliwością na godne uwagi… Czytaj więcej »

UNIWERSALNA DYSPOZYCJA

Ta uniwersalna ludzka dyspozycja ma implika­cje szersze, ale — wracając na chwilę do Junga i synchroniczności — chciałbym zwrócić uwagę, że jednym z jej ubocznych przejawów jest zaintere­sowanie i łagodne podniecenie, jakie wywołują w nas nawet najbardziej banalne koincydencje, ta­kie jak identyczność numerów na bilecie autobuso­wym i bilecie do teatru. Jesteśmy gotowi uznać to za… Czytaj więcej »

W STRESOWYCH SYTUACJACH

W stres- sowych sytuacjach życiowych badano reakcje pa­cjentów i ich rodzin na niespodziewany atak po­ważnej choroby. Zaobserwowano silną tendencję do irracjonalnych często wierzeń na temat źródła, z którego choroba wzięła początek. W konkluzji swych badań autorzy stwierdzili, że wierzenia ta­kie służą ważnemu celowi: „Nieodzowne dla nor­malnego funkcjonowania poczucie panowania nad sytuacją wymaga wykrycia sensu w… Czytaj więcej »

PEWIEN FILM

Pe­wien film pokazuje następującą krótką sekwencję: krąg świetlny A zbliża się do drugiego nierucho­mego kręgu B i zatrzymuje się w chwili ich ze­tknięcia się; wtedy B zaczyna poruszać się dalej w tym samym kierunku. Poproszeni o zrelacjono­wanie tego, co zobaczyli, ludzie odpowiadają: „A popchnęło B.”  Za inny przykład służyć mogą takie techniki oceny osobowości, jak test… Czytaj więcej »

PROPONOWANA INTERPRETACJA

Natomiast proponowana tutaj interpretacja al­ternatywna sięga do podstawowej cechy ludzkiego myślenia, a nawet szerzej: ludzkich procesów po­znawczych. Tą cechą jest tendencja do organizo­wania otaczającego nas świata w spójne modele, do doszukiwania się znaczeń w najbardziej różno­rodnych układach zjawisk i do czerpania satysfak­cji z osiągnięcia tego celu; i przeciwnie, środowi­sko czy też zdarzenia nie zdradzające żadnego… Czytaj więcej »

MIĘDZY INTERPRETACJĄ

Między własną interpretacją Junga a przedsta­wioną powyżej interpretacją alternatywną zacho­dzi pewne powierzchowne podobieństwo, obie bo­wiem odwołują się do procesów psychicznych; dla­tego też trzeba tu wydobyć główną dzielącą je różnicę. Jung mówił, że „treść postrzegana przez obserwatora może być w tym samym czasie przed­stawiona przez inne, zewnętrzne zdarzenie, bez żad­nego związku przyczynowego”. W znanym nam już przykładzie… Czytaj więcej »